Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka Prywatności określa zasady gromadzenia, przetwarzania i wykorzystywania danych osobowych pozyskanych przez serwis internetowy www.artelito.pl (zwany dalej: “Serwisem”).

Właścicielem Serwisu i jednocześnie Administratorem Danych Osobowych jest firma Artelito, Mroczeń nr 203, 63-604 Baranów, która dokłada szczególnej staranności do poszanowania prywatności Użytkowników odwiedzających Serwis.

1. Metody zbierania danych

Artelito zbiera informacje dotyczące osób odwiedzających stronę internetową z użyciem plików cookie oraz narzędzi do analizy ruchu na stronie internetowej takich jak Google Analytics. Ponadto Artelito realizuje funkcje pozyskiwania informacji o Użytkownikach poprzez dobrowolnie wprowadzone informacje w formularzu wysyłanym w celu odpowiedzi na zapytanie. Podczas korzystania ze stron internetowych Serwisu pobierane są automatycznie dodatkowe informacje (adres IP przypisany do Użytkownika komputera lub zewnętrzny adres IP dostawcy Internetu, nazwa domeny, rodzaj przeglądarki, czas dostępu, typ systemu operacyjnego). Od Użytkowników mogą być także gromadzone dane nawigacyjne, w tym informacje o linkach i odnośnikach, w które zdecydują się kliknąć lub innych czynnościach, podejmowanych w naszym Serwisie.

2. Wykorzystanie zebranych danych

Wiadomości wysyłane za pośrednictwem formularzy są przetwarzane przez Artelito. Dane nie są udostępniane podmiotom trzecim. Dane podane w formularzach są przetwarzane w celu wynikającym z funkcji konkretnego formularza, np. w celu kontaktu handlowego lub realizacji zamówienia. Dane podane w formularzach mogą być przekazane podmiotom technicznie realizującym niektóre usługi.

3. Pliki Cookies

Serwis używa niewielkich plików, zwanych cookies. Zapisywane są one przez serwer na komputerze osoby odwiedzającej Serwis, jeżeli przeglądarka internetowa na to pozwala. Plik cookie zwykle zawiera nazwę domeny, z której pochodzi, swój „czas wygaśnięcia” oraz indywidualną, losowo wybraną liczbę identyfikującą ten plik. Informacje zbierane za pomocą plików tego typu pomagają dostosowywać oferowane przez Artelito produkty do indywidualnych preferencji i rzeczywistych potrzeb osób odwiedzających Serwis. Daje też możliwość opracowywania ogólnych statystyk odwiedzin prezentowanych produktów w Serwisie. ARTELITO Szymon Dworak wykorzystuje Cookies własne w celu analiz i badań oraz audytu oglądalności, a w szczególności do tworzenia anonimowych statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony internetowej Serwisu, co umożliwia ulepszanie jej struktury i zawartości. ARTELITO Szymon Dworak wykorzystuje Cookies zewnętrzne w celu zbierania ogólnych i anonimowych danych statycznych za pośrednictwem narzędzi analitycznych Google Analytics (administrator cookies zewnętrznego: Google Inc z siedzibą w USA).

4. Dostęp do zgromadzonych danych

Do danych osobowych zbieranych przez Serwis mają bezpośredni dostęp jedynie uprawnieni pracownicy Artelito. Właściciel Serwisu może mieć obowiązek udzielania informacji zebranych przez Serwis upoważnionym organom na podstawie zgodnych z prawem żądań w zakresie wynikającym z żądania.

5. Zmiany w Polityce Prywatności

Artelito zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności. W dniu dokonania zmian aktualizujemy datę wprowadzenia ostatniej poprawki podaną poniżej.

Jakiekolwiek dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres: artelito@artelito.pl

POLITYKA PRYWATNOŚCI

1. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

Od dnia 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych
i w sprawie swobodnego przepływu takich danych, określane jako RODO. Informacja ta kierowana jest do Państwa ponieważ w bazie danych, której administratorem jest ARTELITO Szymon Dworak z siedzibą w miejscowości Mroczeń nr 203, 63-604 Baranów znajdują lub mogą znajdować się Pani/Pana dane osobowe.

2. Administrator danych osobowych?

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Państwa dane osobowe, jest Artelito z siedzibą w miejscowości Mroczeń nr 203,
63-604 Baranów, operator sklepu internetowego dostępnego pod adresem
www.artelito.pl

3. Kontakt w celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych osobowych?

W celu uzyskania informacji o przetwarzaniu danych uprzejmie prosimy o kontakt na adres mailowy: artelito@artelito.pl lub adres pocztowy: Artelito, Mroczeń nr 203, 63-604 Baranów.

4. Skąd pozyskaliśmy Państwa dane?

Otrzymaliśmy je od Państwa w związku z zakupami dokonanymi w naszym sklepie internetowym  www.artelito.pl dokonanymi z rejestracją bądź bez jej przeprowadzania. Podane w ten sposób dane są danymi niezbędnymi do wystawienia dokumentów potwierdzających zakup oraz w przypadku wysyłki do dostarczenia ich na podany adres.

5. Cel i podstawa prawna przetwarzania danych osobowych.

Możemy przetwarzać Państwa dane osobowe, bo jest to niezbędne do wykonania umowy zawartej z Państwem w związku z dokonaniem w sklepie internetowym zakupów bez konieczności uprzedniej rejestracji i posiadania konta na www.artelito.pl w tym również do zapewnienia obsługi transakcji i rozwiązywania problemów technicznych, obsługi reklamacji, obsługi zapytań (np. przez formularz kontaktowy) oraz do kontaktowania się z Państwem
w sprawie zamówień. Przetwarzamy również Państwa dane osobowe w celach wskazanych poniżej, na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Artelito, którym jest prowadzenie badań i analiz sklepu między innymi pod kątem funkcjonalności zawartych na stronie, poprawy działania usług czy oszacowania głównych zainteresowań i potrzeb odwiedzających witrynie, obsługi Państwa próśb przekazywanych działowi obsługi klienta oraz przez formularz kontaktowy w sytuacji, gdy nie są one związane wprost z wykonaniem umowy, jak również z prowadzeniem analiz statystycznych. Na podstawie wyżej wskazanych przepisów i tylko o ile udzielą Państwo na to zgody, przetwarzamy Państwa dane osobowe w celu zapisywania danych w plikach cookies oraz gromadzenia danych ze stron www i aplikacji mobilnych

6. Czy istnieje konieczność podania swoich danych osobowych?

Artelito wymaga podania przez Państwa następujących danych: imienia, nazwiska, numeru telefonu, adresu e-mail, ulicy i numeru domu, kodu pocztowego oraz miasta - aby móc zawrzeć i wykonać umowę zawartą w związku z każdym zakupem dokonanym przez Państwa z oraz bez konieczności uprzedniej rejestracji i założenia konta. Jeśli z jakiegoś powodu nie podacie Państwo tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zrealizować złożonego zamówienia ani skontaktować się z Państwem w sprawie jego przebiegu. W całym zakresie podanie danych jest dobrowolne i konieczne do zakupów
w sklepie internetowym
www.artelito.pl

7. Uprawnienia w zakresie przetwarzanych danych

Gwarantujemy spełnienie wszystkich praw wynikających z ogólnego rozporządzenia
o ochronie danych, polegających na prawie dostępu, sprostowania oraz usunięcia Państwa danych, ograniczeniu ich przetwarzania, prawie do ich przenoszenia, niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji a także prawu do wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.  
W zakresie:    
- żądania sprostowania danych: spostrzeżenie, że dane są nieprawidłowe lub niekompletne
- żądania usunięcia danych: dane nie będą już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane przez Artelito, zgoda na przetwarzanie danych zostanie cofnięta,  
- żądanie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, gdy dane będą przetwarzane niezgodnie
z prawem, zostaną usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa,
- żądanie ograniczenia przetwarzania danych: spostrzeżenie, że dane są nieprawidłowe – mogą Państwo żądać ograniczenia przetwarzania danych na okres pozwalający nam sprawdzić prawidłowość tych danych; dane będą przetwarzane niezgodnie z prawem ale nie zgłoszą Państwo, aby zostały usunięte; dane nie będą nam już potrzebne, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; lub wniesiony zostanie sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu,
- żądanie przeniesienia danych: przetwarzanie danych odbywa się na podstawie Państwa zgody lub umowy zawartej z Państwem oraz przetwarzanie to odbywa się w sposób niezgodny z prawem.
Przysługuje Państwu prawo do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).

8. W jakich sytuacjach mogą Państwo sprzeciwić się przetwarzaniu danych?

Mają Państwo prawo wnieść sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli.

 

9. Udostępnianie danych osobowych?

Artelito może udostępniać Państwa dane osobowe podmiotom wspierającym w świadczeniu usług drogą elektroniczną, czyli takim, które zapewniają usługi płatnicze oraz firmom spedycyjnym w celu dostarczenia Państwu zamówionych poprzez sklep internetowy towarów na wskazany adres.

10. Okres przechowywania danych osobowych?

Artelito przechowuje dane osobowe w związku z dokonaniem przez Państwa transakcji z lub bez uprzedniej rejestracji i założenia konta, przez czas niezbędny
do realizacji danego zamówienia oraz przez czas, w jakim możliwe jest dochodzenie roszczeń w związku z jego realizacją. Jednocześnie, w celu rozliczalności będziemy przechowywać dane przez okres, w którym jesteśmy zobowiązani do zachowania danych lub dokumentów je zawierających dla udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne.

11. Czy przekazujemy dane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego?

Dane osobowe będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy do Google LLC
w oparciu o odpowiednie zabezpieczenia prawne, którymi są standardowe klauzule umowne ochrony danych osobowych, zatwierdzone przez Komisję Europejską.

12. Automatyczne przetwarzanie danych osobowych (w tym poprzez profilowanie)
w sposób wpływający na Państwa prawa?

Dane osobowe będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany (w tym w formie profilowania), jednakże nie będzie to wywoływać wobec Państwa żadnych skutków prawnych. Profilowanie danych osobowych przez Artelito polega na przetwarzaniu danych (również w sposób zautomatyzowany), poprzez wykorzystywanie ich do oceny niektórych informacji oraz w szczególności do analizy lub prognozy osobistych preferencji oraz zainteresowań.